ИЗБОРИ 2020

-РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ОДРЖАНИХ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

-VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK-

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

-ИЗБОРНА ЛИСТА БРОЈ 1
-ИЗБОРНА ЛИСТА БРОЈ 2
-ИЗБОРНА ЛИСТА БРОЈ 3

OБАВЕШТЕЊЕ

– Р Е Ш Е Њ Е О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦКОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

– Р О К О В Н И К ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ РАСПИСАНИХ ЗА 21.06.2020. ГОДИНЕ

-ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА

-образац ОО1-2020 изборна листа
-образац ОО2-2020 овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата
-образац ОО3 – 2020 сагласност носиоца изборне листе
-образац ОО4 – 2020 изјава о прихватању кандидатуре
-образац ОО5 – 2020 списак бирача који подржавају изборну листу
-образац ОО6 – 2020 изјава бирача

OБАВЕШТЕЊЕ

-Изборне листе морају да најаве термин за своју предају ОИК-у најмање два сата раније секретару ОИК-а на број телефона 062/792-266.

-И З Б О Р Н А Л И С Т А КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНE ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-О В Л А Ш Ћ Е Њ Е ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-С А Г Л А С Н О С Т НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-И З Ј А В А КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА ЗА ОДБОРНИКА

-С П И С А К БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-И З Ј А В А БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

– СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ЛИСТУ

-OПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА- дип.правник Марија Матејин
Контакт телефон:062/792-266
е-mail: nacelnik@noviknezevac.rs