Информација од јавног значаја

ДОКУМЕНТИ

ЗАКОН О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Преузмите документ: PDF

ЗАХТЕВ за приступ информацији од јавног значаја
Преузмите документа: PDF DOC

ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о изради копије
Преузмите документа: PDF DOC

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА САЧИЊЕНА НА ОСНОВУ ЧЛ.16.СТ.9.ЗАКОНА, У ПРЕДМЕТУ ПОСТУПАЊА ПО ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА ИНФОРМАЦИЈА
Преузмите документа: PDF DOC

ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ ОРГАНА ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ
Преузмите документа: PDF DOC

ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО (НИЈЕ ПОСТУПИО У ЦЕЛОСТИ) ПО ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ РОКУ (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ)
Преузмите документа: PDF DOC

ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА ПРОТИВ КОГА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА
Преузмите документа: PDF DOC

ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ПОВЕРЕНИКА
Преузмите документа: PDF DOC

КОНТАКТ

  • Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја
  • Владимир Ћирић

  • sef.prij@noviknezevac.rs

  • 0230/82-055 локал 131