ИЗБОРИ 2020

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

-ИЗБОРНА ЛИСТА БРОЈ 1

OБАВЕШТЕЊЕ

-Изборне листе морају да најаве термин за своју предају ОИК-у најмање два сата раније секретару ОИК-а на број телефона 062/792-266.

-И З Б О Р Н А Л И С Т А КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНE ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-О В Л А Ш Ћ Е Њ Е ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-С А Г Л А С Н О С Т НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-И З Ј А В А КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА ЗА ОДБОРНИКА

-С П И С А К БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-И З Ј А В А БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

– СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ЛИСТУ

-OПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА- дип.правник Марија Матејин
Контакт телефон:062/792-266
е-mail: nacelnik@noviknezevac.rs