Самоуправа

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ, ДОБРО ДОШЛИ У ОПШТИНУ !

СТАЊЕ И ВИЗИЈА

Општинска управа општине Нови Кнежевац, је део система државног апарата.Њена надлежност, обавезе,задаци,одговорност и положај у целини, одређени су пре свега законом, као и другим прописима. Међутим, у тим правним нормама је много мање видљиво, нешто од чега се увек мора почети,а то је да управу чине људи, запослени у њој. Управа је „живо тело“, које мора да садржи и носи у себи интелектуалну и моралну снагу, да би одговорила новим ситуацијама и изазовима, које друштвене промене свакодневно доносе, и стављају их пред ту управу, односно запослене у њој.
Како ћемо постићи те основне односно опште циљеве или смерове, које друштвене промене захтевају, као што су:
-повећавање и развој квалитета и ефикасности пословања (стручност, одговорност, непристрасност и политичка независност);
-прилагођавање захтевима-повећавање улоге корисника услуга и успостављање партнерског односа између корисника услуга и запослених;
-задовољавање повећаних потреба и прилагођавање унутрашње организације и начина пословања околини и сталним променама (економске, социјалне,демографске и друге промене);
-смањивање трошкова пословања.
Остваривање ових комплексних принципа и стандарда, и до сада је била елементарна орјентација у раду и функционисању општинске управе. Међутим, свесни смо, у мери у којој можемо сами да сагледамо свој рад и будемо самокритични, да у томе не успевамо увек, и не на траженом и потребном нивоу. Због тога је, мишљење Вас грађана, итекако потребно.То је једини прави показатељ како обављамо свој посао, колико смо заиста грађански сервис, и колико сте Ви, грађани, били основна орјентација у нашем раду. Покушавамо, а надамо се да и успевамо, да се организујемо тако, да Ваш утицај на наш рад, буде сваким даном све већи, непосреднији, и у суштини без поговора и одлучујући. Желимо да Вам долазак у Општину не представља терет.

„ДОБАР ДАН. ИЗВОЛИТЕ СЕДИТЕ.“

Обавеза и дужност нас запослених је, да покажемо да нам је стало до Вас грађана, и да смо ту због Вас. Због тога смо дужни, да Вам се прво обратимо речима: “ДОБАР ДАН. ИЗВОЛИТЕ СЕДИТЕ.“, а тек после тога да Вас питамо: “ КАКО МОЖЕМО ДА ВАМ ПОМОГНЕМО.

ДУЖНИ СМО:
1. Да Вам дамо дознање да смо ту искључиво због Вас, и да Вас као странку услужимо;
2. Да Вам се обратимо са одговарајућим нивоом културног опхођења;
3. Да Вам потребне информације пружимо једноставним и разумљивим језиком, уз потребно стрпљење,љубазност и толерантност;
4. Да пристојно и уредно изгледамо;
5. Да Вас обавестимо у ком року ће Ваш захтев бити решен, и на који начин ћете о томе бити обавештени,
ОДНОСНО ДА ВАМ ОМОГУЋИМО ДА НА НАЈЈЕДНОСТАВНИЈИ И НАЈБРЖИ НАЧИН ОСТВАРИТЕ ВАШЕ ПРАВО, ОДНОСНО ДА НА НАЈПРИХВАТЉИВИЈИ НАЧИН ЗА ВАС, ИЗВРШИТЕ ВАШУ ОБАВЕЗУ.

СВЕ УСЛУГЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

У приземљу зграде Општине опремили смо пријемну канцеларију, или како се у последње време она назива – услужни центар, полазећи од концепта “све услуге на једном месту“. У њој су запослени радници, који су оспособљени да пруже услуге пријема и по могућности и обраде бројних и различитих захтева. Циљ образовања пријемне канцеларије је, да се без чекања добију све потребне информације и помоћ око подношења захтева, преузму решени предмети, а запослени су дужни да Вам при томе пруже сву помоћ која Вам је потребна. Више се несме догодити да идете од једних до других врата, да чекате или тражите запослене по згради. Поред значајније ефикасности, очекујемо да ћемо на овај начин стално подизати ниво међусобног поверења, а истовремено и увећати поверење Вас грађана у органе локалне самоуправе, као и у остале институције власти. Циљ нам је да то „једно место на коме се пружају све услуге“, истовремено буде и рекламно место за цео наш крај. Желимо да оно буде уређено као „излог“ целе општине, где се могу добити и све друге усмене и писмене информације, које су изван оквира надлежности Општинске управе.
Посебно Вам указујемо, да је у пријемној канцеларији и шалтер Службе за катастар непокретности (катастар), и да на овом месту можете добити сва документа за је која ова служба надлежна,односно поднети захтеве, и то:
1. уверење о величини поседа и о катарстарском приходу;
2. препис или извод из листа непокретности;
3. захтев за издавање копије плана;
4. захтев за укњижбу заложних изјава;
5. захтев за брисање терета;
6. предаја уговора, у циљу промене поседовног стања и др.
Практично, у пријемној канцеларији постоји Служба за катастар непокретности у малом.
Такође Вас подсећамо, да је у згради Општине већ неколико година отворен и шалтер Поште.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА ИЗВРШЕЊА
(примери)

1. Уверење о држављанству добија се одмах.
2. Извод из матичних књига рођених, венчаних и умрлих добија се одмах.
3. Уверење о држављанству добија се одмах (уколико је документација комплетна).
4. Решење о промени презимена,личног имена и имена добијају се у најкраћем року, уз потребну документацију, и имајући у виду рок за жалбу.
5. Потврда о бирачком односно изборном праву добија се одмах.
6. Документа се оверавају одмах, уколико су комплетна и уколико оверу може да изврши Општинска управа.
7. Одобрење за изградњу(грађевинска дозвола) добија се у року од 2 дана. (уз потпуну документацију).
8. У писарници и архиви може се без чекања добити увид у предмет, фотокопија траженог документа, препис решења и сл.
9. Као и сва друга документа из надлежности Општинске управе.

Посебно указујемо да можете изводе из матичнх књига рођених,венчаних и умрлих тражити и путем телефона, бр 83-603 Тражена документа биће Вам достављени на Вашу адресу, путем наше доставне службе БЕЗ НАКНАДЕ, којој ћете, уз добијену признаницу, платити само прописани износ Републичке административне таксе.

Пријемну канцеларију користите и тражите и све друге информације које нису у непосредној надлежности Општинске управе, а односе се на друге државне органе, јавне службе и установе: јавна предузећа; установе из области здравства, образовања, културе, социјалне заштите; државне органе: суд, полиција, орган за прекршаје, катастар, републичке инспекције, као и за све друго што је од Вашег интереса. Од запослених у пријемној канцеларији, морате добити помоћ како да дођете до одговора на Ваше питање, или у ком року ћемо Вам, на Ваш захтев или притижбу, ми доставити тражену информацију или одговор.

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

У насељеним местима, запослени у месним канцеларијама имају исте обавезе као и запослени у пријемној канцеларији у Новом Кнежевцу. Ви, грађани, корисници наших услуга, имате право да тражите и да добијете сва потребна обавештења и помоћ која су Вам потребна за остваривање Ваших права, односно извршавање Ваших обавеза.
Запослени су дужни да Вам, поред пружања информација, помогну да сачините одговарајући поднесак, попуните уплатницу или образац, без обзира да ли се односи на послове Општинске управе, или на друге органе, установе или службе.
Запослени су дужни, да у границама реалног, путем телефона сазнају информацију која Вам је потребна, како небисте морали без стварне потребе, да долазите у Нови Кнежевац.
Запослени у месним канцеларијама су дужни да поштују радно време, које је радним данима од 7,00 часова до 14,00 часова. Уколико је запослени оправдано краће одсутан, на видном месту мора бити истакнуто обавештење када ће се вратити на посао.
Стандарди који су обавезни за све запослене у делу Општинске управе, чије је седиште у Новом Кнежевцу, односе се и на запослене у месним канцеларијама. То значи, да се за све односи принцип: „ДОБАР ДАН. ИЗВОЛИТЕ СЕДИТЕ.

КАКО ЋЕМО ВРШИТИ КОНТРОЛУ НАШЕГ РАДА

Постављене принципе и стандарде у раду Општинске управе, обезбедићемо само сталном, свакодневном контролом,и то:
1. Контролом унутар Општинске управе, за коју су одговорни начелници у Општинској управи,и
2. Контролом коју ћете вршити Ви, грађани, корисници наших услуга.

ВАША ОБАВЕЗА ЈЕ ДА ОВО ВАШЕ ПРАВО КОРИСТИТЕ!

Користите књигу утисака, анкетне листиће који ће Вам бити доступни у пријемној канцеларији и месним канцеларијама, усмене и писмене представке и притужбе, средства информисања, телефонске позиве, одборничка питања, као и сва друга средства за која се определите.

ТЕЛЕФОНИ:

Председник општине: 0230/81-557
Начелник Општинске управе: 0230/81-441
Начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности: 0230/83-605
Начелник Одељења за буџет, финансије и привредне делатности: 0230/83-604

Обавезни смо да заједнички вршимо сталну контролу рада Општинске управе, односно контролу рада нас запослених, праћењем остваривања постављених принципа и стандарда, наравно свако са свог становишта, јер ћемо само тако остварити оно што нам је заједнички интерес – ефикасна, стручна, одговорна и непристрастна управа, а тиме и ПОТПУНУ ЈАВНОСТ РАДА ОВОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА.

СИГУРНИ СМО ДА УЗ ВАШ ДОПРИНОС, И КАПАЦИТЕТ КОЈИ MИ ИМАМО, МОЖЕМО ОСТВАРИТИ СВЕ ОНО ШТО НАМ ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС!

С поштовањем,
Начелник Општинске управе,
Марија Матејин, дипл.правник