Становништво

Године 2004, укупан број становника је општине Нови Кнежевац је 12.550. У општини постоји 9 насељених места која су обухваћена у 5 месних заједница.

Од укупног броја становника у Новом Кнежевцу, 58.3% чини урбано становништво, а удео урбаних домаћинстава у укупном броју домаћинстава 2002. године чини 55.7%.

Од укупног броја становника у општини Нови Кнежевац, нешто више од половине чине мушкарци (51.4%). Посматрано по старосним групама становништва, највећи удео у укупном броју чине становници старости између 20 и 39 година (25%), док они између 40 и 49 година чине 16.3% укупног броја становника у Новом Кнежевцу. Старија популација (преко 65 година) такође чини значајан део укупног становништва – 17.4%. Уједначена полна структура становништва почиње да се мења у корист женске популације, у старосним групама преко 60 година.

СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ, ПРЕМА СТАРОСТИ

Старост становништва Број становника
од 0-4 године 577
од 5-9 година 596
од 10-14 година 785
од 15-19 година 916
од 20-24 године 914
од 25-29 година 768
од 30-34 године 714
од 35-39 година 871
од 40-44 године 1060
од 45-49 година 1052
од 50-54 године 757
од 55-59 година 666
од 60-64 године 757
од 65-69 година 759
од 70-74 године 719
од 75 година и више 788
непозната 31

ПРЕГЛЕД СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПРЕМА НАЦИОНАЛНОЈ ПРИПАДНОСТИ

Национална припадност Број становника Број становника(%)
Срби 7725 60%
Мађари 3864 30%
Роми 655 4,7%
Остали 731 5,3%
Укупно 12975 100%

На терирорији општине живи и 36 избегла и 96 прогнаних лица, и од тога највише у самом месту Нови Кнежевац.