КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

КООРДИНАТОР : ДЕЈАН МИЈАТОВ – дипломирани економиста
е-mail: dejan.mijatov@noviknezevac.rs
ТЕЛЕФОН:0230/82-055 ЛОК:136